Ekológia

The Blue Solutions je firemná politika hlásajúca dosiahnutie ekonomického úspechu prostredníctvom ekologicky šetrného prístupu, ktorý je hlavným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja firmy. Spoločnosť Way 2 Logistics využíva hneď viacero nástrojov napĺňania tejto politiky a jej neustáleho zlepšovania.

INVESTÍCIE do najnovších technológii vozového parku s cieľom neustále znižovať emisie CO2 a zároveň znižovať spotrebu palív.

OPTIMALIZÁCIA plánovania a trasovania s cieľom maximalizácie efektívnosti.

INFORMATIZÁCIA celej firemnej prevádzky s cieľom výrazne obmedziť spotrebu papiera, tonerov, poštových obálok a podobne.

EFEKTIVITA vyťažovania návesov a preprava čo možno najväčšieho objemu tovaru.

VZDELÁVANIE zamestnancov v oblasti efektívneho využívania zdrojov a neustáleho zlepšovania výsledkov, s ohľadom na ekologické aspekty fungovania firmy.